QR Code Pos – Res

Tính năng Thông tin Cập nhật Triển khai Tính năng Để ngăn chặn sự lây lan của COVID, cần phải hạn chế & tránh tiếp xúc. Do đó, Menu / Thực đơn QR Code cần có cho tất cả các … Read More

QR Code Go Free

QR Code Go Free Tính năng Thông tin Cập nhật Triển khai Tính năng Sử dụng để tạo nhanh chóng các Mã QR Code bất kỳ cho Doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể tải lên Logo Doanh nghiệp của … Read More