Đăng ký tài khoản Trường học / Cơ sở giáo dục / Trung tâm đào tạo…

Bạn có đồng ý bật giao diện Quảng cáo cho Trường học / Cơ sở Giáo dục/ Trung tâm đào tạo bên ngoài không ?
Tuỳ chọn thuật toán tính kết quả đánh giá cuối kỳ
Nhập ngày sinh Hiệu trưởng, Quản trị viên Trường học / Cơ sở giáo dục / Trung tâm đào tạo