Các hướng dẫn được trình bày như Khoá học nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp.

Nội dung Khoá học