Ngày 17/4/2021, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.9 với các cập nhật sau:

– Đã thêm nhật ký thanh toán

– Đã thêm ghi chú tín dụng

– Cải thiện số biên lai được tự động tạo

– Cải thiện vấn đề tính thuế trên biên lai

– Đã khắc phục sự cố nâng cấp thanh toán

Comments are closed.